CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director reprezintă organul executiv al THE NEW PAGAN DAWN .

Fotografie de fauxels pe Pexels.com

(2) Consiliul Director este alcătuit din 5 (cinci) membri pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii, având următoarea configurație:

 • a. Președinte;
 • b. Prim-vicepreședinte;
 • c. Vicepreședinte secund;
 • d. Trezorier;
 • e. Secretar.


(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru asociat al THE NEW PAGAN DAWN de cel puțin 3 (trei) luni și la zi cu plata cotizației.

(4) Numărul membrilor Consiliului Director precum și durata mandatului său se stabilesc prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 50. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 51. (1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestriale, ședințele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar, la inițiativa Președintelui, a Prim-vicepreședintelui, sau a unuia dintre Vicepreședinți sau la solicitarea a ⅓ (o treime) din membrii săi.

(2) De convocarea Consiliului Director, precum și de comunicarea ordinii de zi sau a oricăror documente necesare se va îngriji Președintele, sau în lipsa acestuia, Prim-vicepreședintele, unul dintre Vicepreședinți. Convocarea se face prin scrisoare recomandată, e-mail cu confirmare de primire, SMS sau telefon, anunțându-se data, ora, locul și ordinea de zi.

Art. 52. (1) În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții: a. stabilește strategiile și politica THE NEW PAGAN DAWN pentru a duce la îndeplinire scopul, obiectivele și atribuțiile THE NEW PAGAN DAWN , astfel cum sunt prevăzute în prezentul Statut;

b. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor THE NEW PAGAN DAWN ;

c. organizează convocarea Adunării Generale și pregătește agenda acesteia;

d. stabilește actele juridice de dispoziție ce pot fi încheiate în numele și pe seama THE NEW PAGAN DAWN de către filiale;
e. aprobă contractarea de prestări servicii de către terți;

f. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, conduce și îndrumă activitatea filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, agențiilor și a membrilor THE NEW PAGAN DAWN;

g. urmărește realizarea planurilor anuale de activitate și realizarea prevederilor bugetare;

h. se ocupă de organizarea diverselor activități și aprobă regulamentele de organizare și desfășurare ale acestora;

i. inițiază și întreține relații de colaborare cu organizații similare din țară și din străinătate;

j. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

k. modifică sediul THE NEW PAGAN DAWN.


(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director va putea folosi și personal remunerat, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 53. (1) Ședința Consiliului Director este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.

(2) Membrii Consiliului Director pot participa la ședințe prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace similare de comunicație, în care toate persoanele participante se pot auzi între ele și fiecare membru care participă astfel va fi considerat prezent şi va avea dreptul de a fi numărat în cadrul cvorumului și de a vota.

(3) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru de procese verbale, hotărârile fiind publicate în scris sau electronic.

Art. 54. Coordonatorii departamentelor, comisiilor și ai Grupurilor Tematice din cadrul THE NEW PAGAN DAWN pot participa la ședințele Consiliului Director fără a avea însă drept de vot.

Art. 55. Atribuțiile specifice ale Prim-vicepreședintelui, a Vicepreședinților, ale Trezorierului și ale Secretarului sunt prevăzute în fișa funcției care este semnată de titular la luarea în primire a funcției.

Art. 56. Calitatea de membru al Consiliului Director se exercită personal, neexistând posibilitatea mandatării altei persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de membru al Consiliului Director.

Art. 57. Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare, în acord cu prevederile statutare.

C. Președintele

Art. 58. Președintele THE NEW PAGAN DAWN este atât Președintele Consiliului Director cât și al Adunării Generale și are următoarele atribuții speciale:

a. acţionează în conformitate cu strategia și politica propusă de Consiliul Director și cu cunoștința de cauză a acestuia;

b. reprezintă THE NEW PAGAN DAWN în raport cu organele puterii și administrației de stat, precum și în raport cu oricare alt terț, persoană fizică sau juridică;

c. încheie în numele și pe seama THE NEW PAGAN DAWN acte juridice de dispoziție sau administrare;

d. prezidează și coordonează ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale;
e. răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;

f. poate adopta orice măsură ce intră în competența Consiliului Director, în cazul în care situațiile de urgență impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului Director la prima ședință constituită valabil;

g. exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului, obiectivelor și atribuțiilor THE NEW PAGAN DAWN;
h. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa.

Art. 59. (1) Când își depune candidatura, Președintele propune și componenţa Consiliului Director. Membrii sau persoanele propuse devin membri ai Consiliului Director odată cu alegerea Președintelui.

(2) Membrii Consiliului Director pot fi demiși și înlocuiți oricând pentru motive

întemeiate, la propunerea Președintelui, supusă aprobării Adunării Generale, sau prin decizia directă a Adunării Generală.

Art. 60. (1) Mandatul Președintelui este de 4 (patru) ani și poate înceta înainte de termen prin renunțare unilaterală sau prin revocare de către Adunarea Generală pentru motive întemeiate.

(2) În ambele cazuri, Adunarea Generală alege un alt Președinte și un alt Consiliu Director.

Art. 61. (1) Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții Consiliului Director pot exercita oricare din atribuțiile ce revin Președintelui în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita funcția sau în cazul în care funcția de Președinte este vacantă, indiferent de motiv, până la alegerea unui nou Președinte.

(2) Ordinea exercitării atribuțiilor Președintelui în cazul lipsei acestuia este următoarea: Prim-vicepreședinte, Vicepreședinți. În cazul în care atât Prim-vicepreședintele este indisponibil, Vicepreședintele care îl înlocuiește pe Președinte se stabilește prin vot sau consens în cadrul Consiliului Director.

Art. 62. Prin motive întemeiate, se înțeleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezează imaginea sau interesele THE NEW PAGAN DAWN.CONSILIUL DIRECTOR THE NEW PAGAN DAWN

Mandat 15.11.2019-15.11.2023


Contact

CV – Olteanu Cosmin

 • Consilier parlamentar, Camera Deputatilor – 09.2018 – 03.2019
 • Jurnalist, BlastingNews USA – 01.2017 – 12.2018
 • Administrator, Patruvia New Concept SRL – 03.2019 – prezent
 • Vicepresedinte, Consiliul Judetean al Elevilor – 11.2016 – 02.2017
 • Teolog, Universal Life Church Canada – 09.2016 – prezent

 • Prim-vicepresedinte – AGRIGOROAIEI MONA

Contact

CV – Mona Agrigoroaiei

 • Membru, Centrul National Antidrog – 11.2018 – prezent

 • Vicepresedinte – LAVRIC IOAN
Este posibil ca imaginea să conţină: Neofitul Ioan, stând în picioare
Lavric Ioan (aug 2018)

CONTACT

CV – Lavric Ioan

 • Administrator, Patruvia New Concept SRL – 02.2019 – prezent

 • Secretar – HUTUTUI CORNELIU
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, cer, nor, iarbă, în aer liber şi natură
Hututui Corneliu la Stonehedge, Anglia (iun 2017)

CONTACT

CV – Hututui Corneliu

 • Inginer, CNE Cernavoda – 09.1995 – prezent
 • Profesor, Scoala cu clasele I-VIII Arghira-Preutesti – 09.1992 – 08.1995
 • Profesor, Colegiul Mihai Eminescu, Bucuresti – 09.1988 – 08.1990
 • Militar, UM 01634 Campulung – 08.1985 – 06.1986

 • Trezoriei – SERETAN EMANUEL-NICOLAE
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
Seretan Emanuel

CONTACT

CV – Seretan Emanuel

 • Membru, MLUR – 10.2013 – prezent
 • Consul Onorific, Corpul Diplomatic Roman – 05.2013 – prezent
 • Membru, Senatul Universitatii Wales – Romania – 08.2014 – 07.2015
 • Profesor, Scoala Generala Tiha Bargaului – 06.2004 – 04.2005

Din mandatele trecute …

Consiliul Director (26.08.2018-15.11.2019) al ROPAGANISM

 • Presedinte – Cosmin Olteanu

 • Prim-vicepreședinte – Agrigoroaiei Mona
 • Vicepreședinte Secund – Lavric Ioan
 • Secretar – Hututui Corneliu
 • Trezorier – Seretan Emanuel

Consiliul Director 02.02.2017 – 25.08.2018 al Asociatiei Miscarea Neopaganilor din Romania

Imagini pentru miscarea neopaganilor din romania

Semnul oficial al Asociatiei Miscarea Neopaganilor din Romania (MNR)
 • Presedinte – Cosmin Olteanu
 • Prim-vicepresedinte – Polite Luciana
Este posibil ca imaginea să conţină: Luciana Elena Polite, cadru apropiat
 • Vicepresedinte secund – Balan Loredana
Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, ochelari de vedere şi cadru apropiat
 • Vicepresedinte pe probleme juridice – Pop Silviu Iuliu
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare, munte, cer, în aer liber şi natură
 • Vicepresedinte pe PR si Comunicare – Lavric Ioan
 • Secretar – Ciurdea Ionut
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
 • Trezorier – Lovin Emanuel
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, stând în picioare şi în aer liber

Comisia Administrativa 24.06.2016 – 01.02.2017 (ASASC ROMANIA)

Imagini pentru asasc romania
Semnul oficial al Adunarea Sectanta a Satanismului Cosmiranian (ASASC ROMANIA)
 • Presedinte DNR National – Cosmin Olteanu
Imagini pentru asasc romania
 • Decan, DNR Moldova – Lavric Ioan
Este posibil ca imaginea să conţină: Neofitul Ioan, selfie, cadru apropiat şi interior
 • Decan, DNR Transilvania – Caslaru Adrian
 • Decan, DNR Muntenia si Olteania – Gabriel Falcescu
Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană
 • Decan, DNR Dobrogea – Turtoi Andrei
Imagini pentru asasc romania

%d blogeri au apreciat: